พรแก้วประเสริฐ โพธิ์เพชร, สนิทชน จิรวัฒน์, สุริหาร พลัง, จันทร์แก้ว สมพงศ์, และ มอญขาม ธิดารัตน์. 2019. “ความดีเด่นของข้าวลูกผสมเซบั้งไฟ 1 ภายใต้สภาพปกติและสภาพแล้งในระยะการเจริญเติบโตช่วงสืบพันธุ์”. วารสารแก่นเกษตร 47 (5):1005-14. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249956.