รัตนานิคม คคนางค์, นาสินพร้อม นิภา, และ พงษ์จงมิตร ธนิตพันธ์. 2019. “การเร่งสีไข่แดงโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารเลี้ยงไก่ไข่”. วารสารแก่นเกษตร 47 (6):1195-1202. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250040.