โรจน์สวัสดิ์สุข นทีทิพย์, อนุสนธิ์พรเพิ่ม สมชัย, ธนะจิตต์ ศุภิฌา, และ เขียวรื่นรมณ์ เอิบ. 2018. “ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช”. วารสารแก่นเกษตร 46 (2):203-12. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250057.