สุวรรณวิวัฒน์ ชัญชณาฎฐ์, ตรีโลเกศ วิทยา, และ แจ่มใส ชัชชาย. 2018. “การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินบางประการและพืชทดลองที่ได้รับน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนในร่องซึม”. วารสารแก่นเกษตร 46 (2):409-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250080.