บุญเกื้อ ปรินทร, ตรีโลเกศ วิทยา, อิศรางกูร ณ อยุธยา สุภัทร์, ชูสาย ชุตินันท์, ศีลเตโช ศิวพร, Claude Hammecker, Christian Hartmann, และ สุวรรณัง นพมณี. 2018. “สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน”. วารสารแก่นเกษตร 46 (3):497-506. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250099.