เจียมใจ วิษณุ, อนงค์รักษ์ นิวัติ, และ คำยอง สุนทร. 2020. “ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิซอลส์ในสวนลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารแก่นเกษตร 48 (1):177-88. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250157.