วิทยาคุณ สุนทร, เยื้องกลาง เฉลิมพล, และ ศรีนานวล ไพรวัลย์. 2008. “อิทธิพลของระดับผนังเซลล์และการเสริมไขสัตว์ในอาหารผสมครบส่วนที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักในโคนม”. วารสารแก่นเกษตร 36 (1):43-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250227.