ศิริยาน รัชนี, เลิศรัตน์ กมล, สนิทชน จิรวัฒน์, และ ธรรมเบญจพล เพชรรัตน์. 2010. “การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคไวรัสใบด่างเขียวแตง”. วารสารแก่นเกษตร 38 (3):215-24. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250386.