บุรีนอก เสมอใจ, เยื้องกลาง เฉลิมพล, วสุเพ็ญ ไกรสิทธิ, วงศ์สุทธาวาส ศศิพันธ์, สีสะอาด คำสอน, และ Yasuhiro Kawamoto. 2009. “การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก”. วารสารแก่นเกษตร 36 (3):245-54. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250426.