นาสินพร้อม นิภา, กตเวทิน สุภร, ดวงจินดา มนต์ชัย, และ ธรรมเบญจพล เพชรรัตน์. 2009. “ความสัมพันธ์ของปริมาณ Heat Shock Protein 70 (HSP70) กับคุณภาพน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน”. วารสารแก่นเกษตร 36 (3):255-64. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250428.