นิลาวงศ์ คำ, ตรีโลเกศ วิทยา, และ พลธานี อนันต์. 2009. “การประเมินคุณภาพของดินสำหรับการผลิตกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารแก่นเกษตร 37 (4):293-302. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250434.