บุรีนอก เสมอใจ, สีสะอาด คำสอน, หอมไสย วรางคณา, วงศ์สุทธาวาส ศศิพันธ์, เยื้องกลาง เฉลิมพล, และ วสุเพ็ญ ไกรสิทธิ. 2011. “คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงและถั่วอาหารสัตว์หมัก”. วารสารแก่นเกษตร 39 (2):137-46. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250479.