เสาวกูล กฤติมา, และ งามเสน่ห์ ปราณีต. 2011. “การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก)”. วารสารแก่นเกษตร 39 (2):147-58. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250480.