กล่อมทอง พิชญานิภา, ดวงจินดา มนต์ชัย, กตเวทิน สุภร, ผาสุก ยุพิน, และ ตวงสิทธิตานนท์ คมสัน. 2011. “การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร”. วารสารแก่นเกษตร 39 (2):171-80. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250483.