ปัญญาศักดิ์ อาทิตย์, สินสมุทร วิรัช, ประสานพานิช สมเกียรติ, ลุ้งใหญ่ วิริยา, และ ธัมวาสร ศรเทพ. 2014. “ผลของการใช้อาหารหยาบเบ็ดเสร็จเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน”. วารสารแก่นเกษตร 42 (2):153-62. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250525.