หาระโคตร พรชัย, สุริหาร พลัง, ตั้งวงค์ไชย รัชฎา, และ เลิศรัตน์ กมล. 2014. “ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง”. วารสารแก่นเกษตร 42 (3):337-46. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250546.