จันทร์หอม นพพล, บุณยเกียรติ ดนัย, และ บุญประสม พูลลาภ พิชญา. 2014. “ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี”. วารสารแก่นเกษตร 42 (4):685-594. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250579.