ปัญญาคำ ฐิติพงศ์, บุณยเกียรติ ดนัย, และ บุญประสม พูลลาภ พิชญา. 2011. “กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca Sativa Var. Longefolla)”. วารสารแก่นเกษตร 39 (4):359-68. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250594.