พาแก้วมณี กนกรัตน์, บุญไทย อิวาย ชุลีมาศ, โตภาคงาม บุปผา, สีหบัณฑ์ ปราณี, และ ตรีโลเกศ วิทยา. 2020. “อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia Fetida ในดินเค็ม”. วารสารแก่นเกษตร 48 (2):249-60. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250631.