ปัญญาศักดิ์ อาทิตย์, บัวทอง นาม, แก้วสุวรรณ์ สิทธิชัย, อันชื่น นครไชย, ไมตรีจิตต์ วิสูตร, หงสะพัก ทัสนันทน์, และ บัวผัน ศิริรัตน์. 2021. “สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. วารสารแก่นเกษตร 50 (2):384-98. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250672.