สุวรรณมณี จินตนา, ศรีธิวงค์ ศุภชัย, ครุฑไทย ณัฐวุฒิ, ชัยวัง นิราภรณ์, มรุปัณฑ์ธร กุลิสรา, และ วัฒนกูล วัชรพงษ์. 2021. “การให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมด้วยโปรตีนสกัดจากต้นอัญชัน”. วารสารแก่นเกษตร 50 (2):471-80. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250685.