ตั้งจิตวัฒนาชัย นัทธมน, และ สาฆ้อง เด่นพงษ์. 2021. “ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia Coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารแก่นเกษตร 50 (2):537-47. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250693.