ศีลเตโช ศิวพร, ศรีบุญลือ วิชัย, Claude Hammecker, ตรีโลเกศ วิทยา, และ Jean Luc Maght. 2013. “การหาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของดินเม็ดหยาบโดยวิธีระเหย”. วารสารแก่นเกษตร 41 (1):27-44. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250717.