โคตะเสนา สิริมาพร, สนิทชน จิรวัฒน์, จันทร์แก้ว สมพงศ์, และ มอญขาม ธิดารัตน์. 2021. “เทคนิค Rapid Generation Advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก”. วารสารแก่นเกษตร 50 (2):340-47. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250846.