ประจันตะเสน ระพีพรรณ, รัตนานิคม คคนางค์, และ นิติสุข พนอจิต. 2021. “อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวดำ”. วารสารแก่นเกษตร 50 (4):1033-42. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251288.