ณ พัทลุง ฐานัฎ, และ ตังคนานนท์ วิภา. 2021. “รูปแบบพฤติกรรมความเฉพาะเจาะจงของการกิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและองค์ประกอบของเซลล์เจ้าบ้าน และกลไกการถ่ายทอดไวรัสโรคพืชแบบไหลเวียนชนิดไม่แพร่ขยายและแพร่ขยายโดยแมลงพาหะ”. วารสารแก่นเกษตร 49 (4):939-55. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251397.