นันท์วัชราธรณ์ พิชาพัชร์, กุลดิลก กุลภา, และ สุขกำเนิด เดชรัต. 2020. “การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาช่อนอบกรอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารแก่นเกษตร 48 (4):749-62. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251885.