หนูทัศน์ รัชดาภรณ์, ฤทธิรณ รณฤทธิ์, และ วาณิชย์ศรีรัตนา วิรัตน์. 2020. “การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา”. วารสารแก่นเกษตร 48 (5):1082-91. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/251923.