ขุนอินทร์ อมรศรี. 2020. “การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารแก่นเกษตร 48 (6):1347-83. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252079.