ธัมวาสร ศรเทพ. 2015. “พันธุกรรมกับอาหารโคนม”. วารสารแก่นเกษตร 43 (4):591-96. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252206.