นรสิงห์ อุษา, ธนะจิตต์ ศุภิฌา, อนุสนธิ์พรเพิ่ม สมชัย, และ เขียวรื่นรมณ์ เอิบ. 2017. “ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารแก่นเกษตร 45 (1):121-32. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252358.