มะนาวนอก จาวภา, ก้อนคำดี สันติไมตรี, เดชภิมล เกษสุดา, แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ วรรณวิภา, และ โชติษฐยางกูร ดรุณี. 2017. “ถ่านชีวภาพ: ผลต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนา หว่านน้ำตม (การทดสอบในสภาพกระถาง)”. วารสารแก่นเกษตร 45 (2):209-20. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252367.