เสรี พุทธรักษา, อนุสนธิ์พรเพิ่ม สมชัย, และ ธนะจิตต์ ศุภิฌา. 2017. “ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดิน ในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง”. วารสารแก่นเกษตร 45 (2):227-38. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252369.