สันป่าเป้า ปฏิพัทธ์, พลซา สุพัฒน์, ปองผดุง ปิยวัฒน์, และ ทาวงศ์ วิทยา. 2017. “ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่”. วารสารแก่นเกษตร 45 (4):663-74. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252421.