เหมรัตน์ตระกูล พวงเพชร, นากาโน คาซูฮิโร, พูลลาภ พิชญา, เทียนจุมพล ปาริชาติ, สีหะนาม พิมพ์ใจ, ธรรมพฤฒินันท์ พรสวรรค์, มณีวระ พลกฤษณ์, และ บุณยเกียรติ ดนัย. 2017. “ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด”. วารสารแก่นเกษตร 45 (4):685-92. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252430.