แก้วตาทิพย์ วิไลวัลย์. 2017. “ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารแก่นเกษตร 45 (4):693-702. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252431.