สุนทรชัย สุจิรา, รัตนานิคม คคนางค์, พรมอุทัย ชนากานต์, และ คงปั้น อยุธย์. 2021. “อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน”. วารสารแก่นเกษตร 49 (5):1259-67. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/252588.