[1]
ระดาไสย ย. . และ แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. ., “การประเมินการดูดใช้และประสิทธิภาพธาตุอาหารของอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพดินทรายที่ได้รับน้ำชลประทาน ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 6, น. 1402–1409, เม.ย. 2021.