[1]
แซ่ย่าง เ. ., สุภาภรณ์ ส. ., และ พรมอุทัย ช., “ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในสภาพน้ำขังและไม่ขังน้ำ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 1–11, ก.พ. 2021.