[1]
นุวันนา ซ. ., ธนะจิตต์ ศ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. . ., และ เขียวรื่นรมณ์ เ. ., “สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 25–36, ก.พ. 2021.