[1]
ล สุขญาณกิจ ส. ., จิวประเสริฐ โ. ., แปงใจ ว. ., และ พาณิชพัฒน์ ธ., “การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 37–48, ก.พ. 2021.