[1]
สาระพิน ป. ., เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ช. ., และ โพธิ ฤ. ., “ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลภาคพื้นดิน”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 64–75, ก.พ. 2021.