[1]
ศรีทองแท้ ช. ., มอญขาม ธ. ม., สนิทชน จ. ., ศรีสว่างวงศ์ ส. . . ., และ สมพงศ์ จันทร์แก้ว ส. จ., “การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถั่วเหลืองนอกฤดู ในสถานีทดลอง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 87–104, ก.พ. 2021.