[1]
คำพันธ์ พ. . และ บุญมี ศิริ บ. ศ., “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 105–118, ก.พ. 2021.