[1]
นันตะกูล ก. ., หมื่นมาณี ณ. ., และ จันทร์บาง เ. ., “การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 119–129, ก.พ. 2021.