[1]
หน่อแก้ว จ. ., เข็มมุกด์ ว. ., เจมส์ แมกกอฟเวิ่น โ. ., และ โตอนันต์ ช. ., “การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 144–154, ก.พ. 2021.