[1]
กาฬภักดี เ. . ., เพียซ้าย อ. ., ศิริวรรณ์ ว. . ., กาฬภักดี พ. . ., และ เขียวขำ เ. ., “การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia solani ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 155–166, ก.พ. 2021.