[1]
อุตรนคร ป. . และ หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ห. ม., “การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 167–178, ก.พ. 2021.