[1]
หนานสายออ อ. . และ อภิโชติธนกุล อ. ., “ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายและน้ำตาลดิบของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมออโตรีเกรสซีฟไม่เชิงเส้นแบบเวฟเล็ต”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 179–191, ก.พ. 2021.