[1]
ดวงวงษา จ. . และ อึ้งเศรษฐพันธ์ เ. ., “ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) หอมแดง (Allium ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis niloticus)”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 192–202, ก.พ. 2021.